Câu 1

1.Thật tôi sự bình an

mà trần thế không thế ban,

Cũng không ai đoạt khỏi

tâm tôi rày;

Dầu thử thách trên đường tôi

dường một đám mây áng ngang,

Giữa cảnh kia hằng thấy

tâm an thái thay!

Điệp khúc

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

-sus, Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

thỏa vui ngọt ngào.

Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa ngươi.”

Chúa bên tôi suốt đời,

Chiếc đơn đâu nào!

Câu 2

2.Từ khi sự bình an

dịu dàng đến tâm của tôi,

Cả thế gian dường hát

khen Vua Trời;

Sự ren rối trong lòng tan,

màn đêm biến nên sáng vui,

Cứ hát khen ngợi Cứu

Chúa vinh hiển thôi!

Điệp khúc

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

-sus, Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

thỏa vui ngọt ngào.

Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa ngươi.”

Chúa bên tôi suốt đời,

Chiếc đơn đâu nào!

Câu 3

3.Bình an giống châu ngọc kia,

đầy thân vốn đất sét đây,

Lúc tôi đương còn trải

qua đời nầy;

Ngài sắp tái lâm rày mai

gọi tôi cất lên đám mây,

Đến cố gia miền thánh

quốc vinh hiển thôi!

Điệp khúc

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

-sus, Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời,

thỏa vui ngọt ngào.

Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa ngươi.”

Chúa bên tôi suốt đời,

Chiếc đơn đâu nào!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập