W. H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Lydia Baxter, 1809-1874

Câu 1

[Ab]1.Nầy ai sống trong lao khổ, u sầu,

[Db]Nhờ danh Jê-sus mau kêu [Ab]cầu;

[Eb7]Lòng chắc sẽ được an ủi [Ab]thảnh thơi,

[Eb7]Danh nầy chớ quên trong mọi [Ab]nơi.

Điệp khúc

Danh lạ [Db]lùng, Danh dịu [Ab]dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất [Eb7]trông

Danh lạ [Ab]lùng, Danh dịu [Db]dàng!

Mừng vui [Ab]ở trời, [Eb7]đất hy [Ab]vọng.

Câu 2

[Ab]2.Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jê-sus,

[Db]Làm khiên che lằn tên quân [Ab]thù;

[Eb7]Dầu Sa-tan nghìn muôn cám [Ab]dỗ ta,

[Eb7]Kêu Ngài ắt nó lui chạy [Ab]xa.

Điệp khúc

Danh lạ [Db]lùng, Danh dịu [Ab]dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất [Eb7]trông

Danh lạ [Ab]lùng, Danh dịu [Db]dàng!

Mừng vui [Ab]ở trời, [Eb7]đất hy [Ab]vọng.

Câu 3

[Ab]3.Kìa, danh Chúa Jê-sus quí vô ngần,

[Db]Thường giúp ta mừng vui muôn [Ab]phần;

[Eb7]Ngài đưa tay nhẹ êm nâng [Ab]đỡ ta,

[Eb7]Lưỡi nầy cất tiếng khen ngợi [Ab]Cha.

Điệp khúc

Danh lạ [Db]lùng, Danh dịu [Ab]dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất [Eb7]trông

Danh lạ [Ab]lùng, Danh dịu [Db]dàng!

Mừng vui [Ab]ở trời, [Eb7]đất hy [Ab]vọng.

Câu 4

[Ab]4.Nhờ danh Jê-sus ta đến nghiêng mình,

[Db]Quì nơi chơn Ngài dâng tâm [Ab]thành;

[Eb7]Giờ lâm chung nguyền hô danh [Ab]Chúa luôn,

[Eb7]Duy Ngài có vinh danh độc [Ab]tôn.

Điệp khúc

Danh lạ [Db]lùng, Danh dịu [Ab]dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất [Eb7]trông

Danh lạ [Ab]lùng, Danh dịu [Db]dàng!

Mừng vui [Ab]ở trời, [Eb7]đất hy [Ab]vọng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập