W. H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Lydia Baxter, 1809-1874

Câu 1

1.Nầy ai sống trong lao khổ, u sầu,

Nhờ danh Jê-sus mau kêu cầu;

Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi,

Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.

Điệp khúc

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui trời, đất hy vọng.

Câu 2

2.Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jê-sus,

Làm khiên che lằn tên quân thù;

Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,

Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.

Điệp khúc

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui trời, đất hy vọng.

Câu 3

3.Kìa, danh Chúa Jê-sus quí vô ngần,

Thường giúp ta mừng vui muôn phần;

Ngài đưa tay nhẹ êm nâng đỡ ta,

Lưỡi nầy cất tiếng khen ngợi Cha.

Điệp khúc

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui trời, đất hy vọng.

Câu 4

4.Nhờ danh Jê-sus ta đến nghiêng mình,

Quì nơi chơn Ngài dâng tâm thành;

Giờ lâm chung nguyền hô danh Chúa luôn,

Duy Ngài có vinh danh độc tôn.

Điệp khúc

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui trời, đất hy vọng.

Mới truy cập