Câu 1

1.Jê-sus nguồn vui vẻ cho mọi lòng,

Vầng ô hằng soi sáng, Suối muôn đời;

Phước thế gian từ nay tôi không mòng,

Lòng đây cầu Jê-sus xuống phước trời.

Câu 2

2.Nghìn thu nguồn chân không sai dời,

Chuộc ai thật ăn năn khẩn kêu Ngài;

Chúa rất nhơn hiền đối ai cầu vời,

Còn ai gặp được Chúa phước lâu dài.

Câu 3

3.Jê-sus, Ngài thật bánh muôn muôn đời,

Lòng tôi từng vui nếm, ước ăn hoài;

Uống nước nơi Ngài, suối thiêng từ trời,

Lòng tôi từ nay luôn thỏa trong Ngài.

Câu 4

4.Dầu tôi hồn ngơ ngẩn, thân đọa đày,

Sầu cùng lao khổ, quyết trông Ngài;

Thỏa thay khi nhìn Chúa mỉm cười rày,

Lòng tin cầm tay Chúa phước hạnh hoài.

Câu 5

5.Jê-sus, nguyền luôn bên tôi rày,

Đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài;

Đuổi tan đêm dài tối tăm tội đầy,

Thần quang hằng soi sáng khắp nhơn loài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập