J. Mountain
Dịch lời của Jean Sophia Pigott

Câu 1

1.Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi lâu dài,

Ngàisong từ bi.

-sus gọi tôi ngắm dung nhan Ngài,

Dung nhan Ngài chiếu tôi huy hoàng;

Nhờ quyền năng của Chúa đổi mới tôi,

Hộ tôi luôn bình an.

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.

Câu 2

2.Lòng nầy duy cậy trông Jê-sus thôi,

Hằng nhìn xem Ngài thật chăm chú;

Tâm tình của Chúa tôi không sai dời,

Lòng hân hoan nghìn thu;

Trong tay Ngài yên nghỉ vui tươi hoài,

Bao nhu cầu Chúa ban dồi dào,

Trọn đời tôi an hưởng phước lớn lao,

Ngài khoan nhân dường bao!

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.

Câu 3

3.Nguyền mặt Ngài hằng nhìn xem tôi nay,

Ngày ngày tôi chờ xem thiên nhan;

Nương cạnh Chúa, Đấng đương vui tươi cười,

Vầng mây đen liền tan

Ôi, vinh diệu thay Chúa Cha trên trời,

Dung nhan Ngài chói lói rạng ngời,

Trọn đời trông an ninhChúa thôi,

Nguồn ơn không hề vơi.

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.

Mới truy cập