W. Macomber
Dịch lời của W. Macomber

Câu 1

1.Êm thay, vui bấy chính chỗ tôi dựa yên,

Không đau thương nữa, chẳng bóng quân thù xen;

Ôi Jê-sus tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy!

Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi, phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi!

Câu 2

2.Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu,

Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu,

Ngài rờ lòng nầy do cánh tay huyền bí,

Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi, phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi!

Câu 3

3.Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang,

Nhưng không xâm hãm nổi chỗ tôi bình an

Bao cơn tai ương tôi chẳng tổn hại chi,

Thật bình yên dưới cánh Jê-sus bất di.

Điệp khúc

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!

Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng;

Nầy, hằng ngày Ngài an ủi, phủ che hồn tôi,

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi!

Mới truy cập