W. S. Marshall
Dịch lời của Manie Payne Ferguson, 1900

Câu 1

1.Từ ngày [Bb]thần linh xuống nơi [Eb]trần đây,

Vui mừng [Bb]đầy dường dòng sông [F]dẫy,

Ai mời [Bb]Ngài nay, Chúa vô [Eb]lòng ngay,

Tâm hồn [Bb]nầy nên [F7]đền Chúa [Bb]xây.

Điệp khúc

Diệu vinh [Bb7]thay bình an!

Thánh khiết [Eb]thay bình an!

Thân, hồn [Bb]càng bình tịnh tươi [F7]sáng;

Cơn ba [Bb7]đào tràn lan,

Chúa chúc [Eb]câu bình an,

Sóng ma [Bb]lặng bặt, [F7]đêm tối [Bb]tan.

Câu 2

2.Ồ, nầy [Bb]từ khi Khách thiêng [Eb]ngự lai,

Đem theo [Bb]Ngài lạc, thọ, khương, [F]thái,

Xua ngờ [Bb]vực ngay, đuổi hết [Eb]sầu cay,

An dật [Bb]rày thay [F7]mệt mỏi [Bb]đây.

Điệp khúc

Diệu vinh [Bb7]thay bình an!

Thánh khiết [Eb]thay bình an!

Thân, hồn [Bb]càng bình tịnh tươi [F7]sáng;

Cơn ba [Bb7]đào tràn lan,

Chúa chúc [Eb]câu bình an,

Sóng ma [Bb]lặng bặt, [F7]đêm tối [Bb]tan.

Câu 3

3.Kìa, thật [Bb]Thần linh giáng lâm [Eb]lòng tôi,

Như mưa [Bb]dồi từ trời tuôn [F]xối;

Như mặt [Bb]trời soi sáng không [Eb]hề thôi,

Ôi, trọn [Bb]đời vui [F7]thật quá [Bb]vui.

Điệp khúc

Diệu vinh [Bb7]thay bình an!

Thánh khiết [Eb]thay bình an!

Thân, hồn [Bb]càng bình tịnh tươi [F7]sáng;

Cơn ba [Bb7]đào tràn lan,

Chúa chúc [Eb]câu bình an,

Sóng ma [Bb]lặng bặt, [F7]đêm tối [Bb]tan.

Câu 4

4.Dường ruộng [Bb]phì nhiêu lắm hoa [Eb]đẹp xinh,

Cây công [Bb]bình mọc chồi đâm [F]nhánh;

Như dòng [Bb]trường sinh tưới hoa [Eb]màu xanh,

Sa mạc [Bb]thành phong [F7]điền Thánh [Bb]Linh.

Điệp khúc

Diệu vinh [Bb7]thay bình an!

Thánh khiết [Eb]thay bình an!

Thân, hồn [Bb]càng bình tịnh tươi [F7]sáng;

Cơn ba [Bb7]đào tràn lan,

Chúa chúc [Eb]câu bình an,

Sóng ma [Bb]lặng bặt, [F7]đêm tối [Bb]tan.

Câu 5

5.Thật lạ [Bb]lùng thay bởi ơn [Eb]chuộc nay,

Quanh đêm [Bb]ngày, nhìn Ngài vui [F]bấy;

Nơi trọn [Bb]vẹn đây, chốn yên [Eb]tịnh đây,

Vui mừng [Bb]nầy không [F7]hề đổi [Bb]thay.

Điệp khúc

Diệu vinh [Bb7]thay bình an!

Thánh khiết [Eb]thay bình an!

Thân, hồn [Bb]càng bình tịnh tươi [F7]sáng;

Cơn ba [Bb7]đào tràn lan,

Chúa chúc [Eb]câu bình an,

Sóng ma [Bb]lặng bặt, [F7]đêm tối [Bb]tan.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập