William B. Bradbury, 1864
Dịch lời của J. H. Gilmore, 1861

Câu 1

1.Phước [D]thay trong lòng suy [G]nghĩ về lời:

Jê-[D]sus dẫn [Bm]dắt đường [D]lối của [A]tôi!

[D]đâu, làm [D7]gì, khi [G]sáng hoặc tối,

[D]tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]trọn [D]đời.

Điệp khúc

Jê-[D]sus dắt [A7]tôi, Jê-[G]sus dắt [D]tôi,

Chính tay Jê-[Bm]sus hằng [D]dẫn dắt [A7]tôi:

Nguyện [D]làm môn [A7]đồ tín [G]trung suốt [D]đời,

Bởi tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]không [D]rời.

Câu 2

2.Dẫu [D]có khi gặp nguy [G]cảnh nghịch thời,

Cũng [D]như lúc [Bm]ở thuận [D]cảnh thú [A]vui,

Khúc [D]sông êm [D7]lặng, nơi [G]biển gầm sóng,

Nắm [D]tay Jê-[Bm]sus thật [D]chẳng [A7]nao [D]lòng.

Điệp khúc

Jê-[D]sus dắt [A7]tôi, Jê-[G]sus dắt [D]tôi,

Chính tay Jê-[Bm]sus hằng [D]dẫn dắt [A7]tôi:

Nguyện [D]làm môn [A7]đồ tín [G]trung suốt [D]đời,

Bởi tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]không [D]rời.

Câu 3

3.Ước [D]ao hằng cầm tay [G]Chúa đồng hành,

Quyết [D]không bối [Bm]rối, sầu [D]não, khiếp [A]kinh;

Dẫu [D]phước hay [D7]họa, tôi [G]vững lòng tiến,

[D]tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]vẹn [D]tuyền.

Điệp khúc

Jê-[D]sus dắt [A7]tôi, Jê-[G]sus dắt [D]tôi,

Chính tay Jê-[Bm]sus hằng [D]dẫn dắt [A7]tôi:

Nguyện [D]làm môn [A7]đồ tín [G]trung suốt [D]đời,

Bởi tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]không [D]rời.

Câu 4

4.Đến [D]khi công việc trên [G]đất vẹn toàn,

Bởi [D]ơn Cứu [Bm]Chúa dạo [D]khúc khải [A]hoàn,

Chẳng [D]nao tử [D7]hà xao [G]sóng nghịch chướng,

Bởi [D]tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]mọi [D]đường.

Điệp khúc

Jê-[D]sus dắt [A7]tôi, Jê-[G]sus dắt [D]tôi,

Chính tay Jê-[Bm]sus hằng [D]dẫn dắt [A7]tôi:

Nguyện [D]làm môn [A7]đồ tín [G]trung suốt [D]đời,

Bởi tay Jê-[Bm]sus dìu [D]dắt [A7]không [D]rời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập