William B. Bradbury, 1864
Dịch lời của J. H. Gilmore, 1861

Câu 1

1.Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời:

Jê-sus dẫn dắt đường lối của tôi!

đâu, làm gì, khi sáng hoặc tối,

tay Jê-sus dìu dắt trọn đời.

Điệp khúc

Jê-sus dắt tôi, Jê-sus dắt tôi,

Chính tay Jê-sus hằng dẫn dắt tôi:

Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

Bởi tay Jê-sus dìu dắt không rời.

Câu 2

2.Dẫu khi gặp nguy cảnh nghịch thời,

Cũng như lúc thuận cảnh thú vui,

Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng,

Nắm tay Jê-sus thật chẳng nao lòng.

Điệp khúc

Jê-sus dắt tôi, Jê-sus dắt tôi,

Chính tay Jê-sus hằng dẫn dắt tôi:

Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

Bởi tay Jê-sus dìu dắt không rời.

Câu 3

3.Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành,

Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh;

Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến,

tay Jê-sus dìu dắt vẹn tuyền.

Điệp khúc

Jê-sus dắt tôi, Jê-sus dắt tôi,

Chính tay Jê-sus hằng dẫn dắt tôi:

Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

Bởi tay Jê-sus dìu dắt không rời.

Câu 4

4.Đến khi công việc trên đất vẹn toàn,

Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn,

Chẳng nao tử xao sóng nghịch chướng,

Bởi tay Jê-sus dìu dắt mọi đường.

Điệp khúc

Jê-sus dắt tôi, Jê-sus dắt tôi,

Chính tay Jê-sus hằng dẫn dắt tôi:

Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

Bởi tay Jê-sus dìu dắt không rời.

Mới truy cập