William J. Pirkpatrick, 1882
Dịch lời của Lousia M. R. Stead, 1882

Câu 1

[Ab]1.Thỏa thích thay tin [Db]cậy Chúa [Ab]Jê-sus!

Lòng tôi quyết chỉ [Bb7]tin Ngài [Eb]thôi,

[Ab]Nghỉ yên trên bao [Db]lời hứa [Ab]Ngài rày,

[Fm]Tin chắc [Bbm]Ngài phán [Eb7]ngay cùng [Ab]tôi.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, Jê-sus, [Eb7]nương cậy Chúa thôi,

[Ab]Mong biết [Fm7]rõ Chúa [Bb7]tôi nhiều [Eb]hơn,

[Ab]Jê-sus, [Fm]Jê-sus, [Db]quý trọng [Ab]tuyệt vời,

Ân điển [Bbm]Ngài giúp [Eb7]tin càng [Ab]hơn.

Câu 2

[Ab]2.Thỏa thích thay tin [Db]cậy Chúa [Ab]Jê-sus!

Nhờ huyết Chúa thứ [Bb7]tha tội [Eb]nay;

[Ab]Bởi đức tin tôi [Db]dầm dưới [Ab]sông hồng,

[Fm]Tâm thánh [Bbm]sạch, ốm [Eb7]đau lành [Ab]ngay.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, Jê-sus, [Eb7]nương cậy Chúa thôi,

[Ab]Mong biết [Fm7]rõ Chúa [Bb7]tôi nhiều [Eb]hơn,

[Ab]Jê-sus, [Fm]Jê-sus, [Db]quý trọng [Ab]tuyệt vời,

Ân điển [Bbm]Ngài giúp [Eb7]tin càng [Ab]hơn.

Câu 3

[Ab]3.Thỏa thích thay tin [Db]cậy Chúa [Ab]Jê-sus!

Diệt tư kỷ, lánh [Bb7]xa tội [Eb]khiên;

[Ab]Chúa cho tôi vui [Db]mừng, sống [Ab]an bình,

[Fm]Trong cõi [Bbm]trần cũng [Eb7]như thượng [Ab]thiên.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, Jê-sus, [Eb7]nương cậy Chúa thôi,

[Ab]Mong biết [Fm7]rõ Chúa [Bb7]tôi nhiều [Eb]hơn,

[Ab]Jê-sus, [Fm]Jê-sus, [Db]quý trọng [Ab]tuyệt vời,

Ân điển [Bbm]Ngài giúp [Eb7]tin càng [Ab]hơn.

Câu 4

[Ab]4.Thỏa thích thay kinh [Db]nghiệm tin [Ab]cậy Ngài!

Là Thiết hữu của [Bb7]tôi từ [Eb]lâu;

[Ab]Vững tâm tin Ngài [Db]thuộc tôi [Ab]mọi giờ,

[Fm]Trong cõi [Bbm]nầy cũng [Eb7]như đời [Ab]sau.

Điệp khúc

[Ab]Jê-sus, Jê-sus, [Eb7]nương cậy Chúa thôi,

[Ab]Mong biết [Fm7]rõ Chúa [Bb7]tôi nhiều [Eb]hơn,

[Ab]Jê-sus, [Fm]Jê-sus, [Db]quý trọng [Ab]tuyệt vời,

Ân điển [Bbm]Ngài giúp [Eb7]tin càng [Ab]hơn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập