Câu 1

1.Thỏa thích thay tin cậy Chúa -sus!

Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi,

Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày,

Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

Điệp khúc

-sus, Jê-sus, nương cậy Chúa thôi,

Mong biết Chúa tôi nhiều hơn,

-sus, -sus, quý trọng tuyệt vời,

Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

Câu 2

2.Thỏa thích thay tin cậy Chúa -sus!

Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay;

Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng,

Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.

Điệp khúc

-sus, Jê-sus, nương cậy Chúa thôi,

Mong biết Chúa tôi nhiều hơn,

-sus, -sus, quý trọng tuyệt vời,

Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

Câu 3

3.Thỏa thích thay tin cậy Chúa -sus!

Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên;

Chúa cho tôi vui mừng, sống an bình,

Trong cõi trần cũng như thượng thiên.

Điệp khúc

-sus, Jê-sus, nương cậy Chúa thôi,

Mong biết Chúa tôi nhiều hơn,

-sus, -sus, quý trọng tuyệt vời,

Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

Câu 4

4.Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!

Là Thiết hữu của tôi từ lâu;

Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ,

Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Điệp khúc

-sus, Jê-sus, nương cậy Chúa thôi,

Mong biết Chúa tôi nhiều hơn,

-sus, -sus, quý trọng tuyệt vời,

Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập