William B. Bradbury, 1863
Dịch lời của Edward Mote, 1834

Câu 1

1.Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi,

Công nghĩa với huyết Jê-sus mà thôi;

Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi,

Duy đứng vững chắc trên -sus thôi.

Điệp khúc

Nương trên Jê-sus như tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

Câu 2

2.Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan,

Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban;

gặp giông tố phong ba kinh thiên,

Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.

Điệp khúc

Nương trên Jê-sus như tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

Câu 3

3.Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi,

Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi;

Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan,

Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.

Điệp khúc

Nương trên Jê-sus như tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

Câu 4

4.Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang,

Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang;

Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho,

Đứng trước Đấng Thánh tôi không sợ lo.

Điệp khúc

Nương trên Jê-sus như tảng đá khối,

Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi,

Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

Mới truy cập