Robert Harkness, 1908
Dịch lời của Ada R. Habershon

Câu 1

[F]1.Khi đức [Dm]tin[C7]sợ hóa [F]sờn,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Dm]chặt;

[Gm]Tuy Sa-[D7]tan mưu [Gm]hại lắm [F]cơn,

[C7]Ngài luôn [G7]gìn tôi [C7]chắc.

Điệp khúc

[F]Christ nắm [Am]tôi [C7]thật [F]chặt,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Bb]chặt,

[F]Ngài yêu [Dm]thương tôi [Gm]rất thiết [F]tha,

[Dm]Ngài [Bb]nắm [F]tôi [C]thật [F]chặt. rất chặt,

Câu 2

[F]2.Khi thấy [Dm]khôn bề [C7]tự bảo [F]thân,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Dm]chặt;

[Gm]Tuy ái [D7]tâm tôi [Gm]nguội xuống [F]dần

[C7]Ngài luôn [G7]gìn tôi [C7]chắc.

Điệp khúc

[F]Christ nắm [Am]tôi [C7]thật [F]chặt,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Bb]chặt,

[F]Ngài yêu [Dm]thương tôi [Gm]rất thiết [F]tha,

[Dm]Ngài [Bb]nắm [F]tôi [C]thật [F]chặt. rất chặt,

Câu 3

[F]3.Do Chúa [Dm]tôi được [C7]trọng quý [F]thay,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Dm]chặt;

[Gm]Bao kẻ [D7]Christ mua [Gm]đẹp ý [F]Ngài

[C7]Ngài luôn [G7]gìn tôi [C7]chắc.

Điệp khúc

[F]Christ nắm [Am]tôi [C7]thật [F]chặt,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Bb]chặt,

[F]Ngài yêu [Dm]thương tôi [Gm]rất thiết [F]tha,

[Dm]Ngài [Bb]nắm [F]tôi [C]thật [F]chặt. rất chặt,

Câu 4

[F]4.Christ chẳng [Dm]buông hồn [C7]nầy đắm [F]trôi,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Dm]chặt;

[Gm]Đem giá [D7]mua tôi [Gm]trọn cả [F]rồi,

[C7]Ngài luôn [G7]gìn tôi [C7]chắc.

Điệp khúc

[F]Christ nắm [Am]tôi [C7]thật [F]chặt,

[Dm]Christ nắm [A7]tôi thật [Bb]chặt,

[F]Ngài yêu [Dm]thương tôi [Gm]rất thiết [F]tha,

[Dm]Ngài [Bb]nắm [F]tôi [C]thật [F]chặt. rất chặt,


Danh sách hợp âm

Mới truy cập