Robert Harkness, 1908
Dịch lời của Ada R. Habershon

Câu 1

1.Khi đức tinsợ hóa sờn,

Christ nắm tôi thật chặt;

Tuy Sa-tan mưu hại lắm cơn,

Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt,

Christ nắm tôi thật chặt,

Ngài yêu thương tôi rất thiết tha,

Ngài nắm tôi thật chặt. rất chặt,

Câu 2

2.Khi thấy khôn bề tự bảo thân,

Christ nắm tôi thật chặt;

Tuy ái tâm tôi nguội xuống dần

Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt,

Christ nắm tôi thật chặt,

Ngài yêu thương tôi rất thiết tha,

Ngài nắm tôi thật chặt. rất chặt,

Câu 3

3.Do Chúa tôi được trọng quý thay,

Christ nắm tôi thật chặt;

Bao kẻ Christ mua đẹp ý Ngài

Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt,

Christ nắm tôi thật chặt,

Ngài yêu thương tôi rất thiết tha,

Ngài nắm tôi thật chặt. rất chặt,

Câu 4

4.Christ chẳng buông hồn nầy đắm trôi,

Christ nắm tôi thật chặt;

Đem giá mua tôi trọn cả rồi,

Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt,

Christ nắm tôi thật chặt,

Ngài yêu thương tôi rất thiết tha,

Ngài nắm tôi thật chặt. rất chặt,

Mới truy cập