James McGranahan, 1883
Dịch lời của Daniel W. Whittle, 1883

Câu 1

1.Vì [Eb]sao tôi hưởng ân điển hôm nay,

Thật không phương thế phô [Bb7]bày,

Bởi [Eb]đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê,

[Bb7]Christ đem huyết mua [Eb]về.

Điệp khúc

Dầu vậy, [Ab]bởi biết chính Đấng tôi [Eb]đang tin,

Nên quyết không [Bb7]e thẹn,

nguyện dâng thân, [Eb]linh nầy,

Kìa, [Ab]Đấng ấy vẫn đủ linh [Eb]năng gìn,

Trọn đời [Bb7]sống tôi đến ngày [Eb]ấy.

Câu 2

2.Vì [Eb]sao Chân Chúa ban đức tin đây,

Mà tôi được cứu thể [Bb7]nầy,

Lúc [Eb]tin Kinh Thánh lòng thấy an khương,

Thật [Bb7]tôi khôn thế am [Eb]tường.

Điệp khúc

Dầu vậy, [Ab]bởi biết chính Đấng tôi [Eb]đang tin,

Nên quyết không [Bb7]e thẹn,

nguyện dâng thân, [Eb]linh nầy,

Kìa, [Ab]Đấng ấy vẫn đủ linh [Eb]năng gìn,

Trọn đời [Bb7]sống tôi đến ngày [Eb]ấy.

Câu 3

3.Thật [Eb]tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao,

Làm cho nhân thế quay [Bb7]đầu,

Chiếu [Eb]ra Jê-sus từ Thánh Kinh đây,

[Bb7]ban cho đức tin [Eb]nầy.

Điệp khúc

Dầu vậy, [Ab]bởi biết chính Đấng tôi [Eb]đang tin,

Nên quyết không [Bb7]e thẹn,

nguyện dâng thân, [Eb]linh nầy,

Kìa, [Ab]Đấng ấy vẫn đủ linh [Eb]năng gìn,

Trọn đời [Bb7]sống tôi đến ngày [Eb]ấy.

Câu 4

4.Thật [Eb]tôi không hiểu họa phước ra sao,

Rồi đây xảy đến thể [Bb7]nào,

Bước [Eb]tội trên lối mờ tối gian nan,

Hoặc [Bb7]trong quang cảnh ngày [Eb]vàng.

Điệp khúc

Dầu vậy, [Ab]bởi biết chính Đấng tôi [Eb]đang tin,

Nên quyết không [Bb7]e thẹn,

nguyện dâng thân, [Eb]linh nầy,

Kìa, [Ab]Đấng ấy vẫn đủ linh [Eb]năng gìn,

Trọn đời [Bb7]sống tôi đến ngày [Eb]ấy.

Câu 5

5.Thật [Eb]tôi không hiểu Christ tái lâm đây,

Hoặc khuya hay giữa ban [Bb7]ngày,

Biết [Eb]đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai,

Hoặc [Bb7]lên không trung gặp [Eb]Ngài.

Điệp khúc

Dầu vậy, [Ab]bởi biết chính Đấng tôi [Eb]đang tin,

Nên quyết không [Bb7]e thẹn,

nguyện dâng thân, [Eb]linh nầy,

Kìa, [Ab]Đấng ấy vẫn đủ linh [Eb]năng gìn,

Trọn đời [Bb7]sống tôi đến ngày [Eb]ấy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập