Câu 1

1.Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay,

Thật không phương thế phô bày,

Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê,

Christ đem huyết mua về.

Điệp khúc

Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin,

Nên quyết không e thẹn,

nguyện dâng thân, linh nầy,

Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn,

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Câu 2

2.Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây,

Mà tôi được cứu thể nầy,

Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương,

Thật tôi khôn thế am tường.

Điệp khúc

Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin,

Nên quyết không e thẹn,

nguyện dâng thân, linh nầy,

Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn,

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Câu 3

3.Thật tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao,

Làm cho nhân thế quay đầu,

Chiếu ra Jê-sus từ Thánh Kinh đây,

ban cho đức tin nầy.

Điệp khúc

Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin,

Nên quyết không e thẹn,

nguyện dâng thân, linh nầy,

Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn,

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Câu 4

4.Thật tôi không hiểu họa phước ra sao,

Rồi đây xảy đến thể nào,

Bước tội trên lối mờ tối gian nan,

Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.

Điệp khúc

Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin,

Nên quyết không e thẹn,

nguyện dâng thân, linh nầy,

Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn,

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Câu 5

5.Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây,

Hoặc khuya hay giữa ban ngày,

Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai,

Hoặc lên không trung gặp Ngài.

Điệp khúc

Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin,

Nên quyết không e thẹn,

nguyện dâng thân, linh nầy,

Kìa, Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn,

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập