John D. Olsen
Khải 5:13b

Câu

[Eb]Chúc cho [Gm]Đấng ngồi [Cm] [Bb7]trên [Eb]ngôi,

[Ab]cùng [G7]Chiên [Cm]Con, [Bb]được ngợi [Eb]khen,

[Bb7]tôn quý, [Eb]vinh hiển và quyền [Eb]phép,

cho [Cm]đến đời [Gm]đời, cho [Ab]đến đời [Bb]đời.

[Cm]A-[Bb]men, [Eb]A-[Bb]men, [Eb]A-[Ab] [Bb] [Eb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập