Paul Rader, 1917
Dịch lời của Paul Rader, 1917

Câu 1

1.Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lành,

Thành tâm chờ đây Cha thánh ôi;

Chúng tôi tin cậy nơi Đấng nhân lành,

Thương yêu tuôn huyết cứu chúng tôi.

Điệp khúc

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

hơi quyền năng cổ lai cho các con Ngài.

Câu 2

2.Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền.

Hồng ân Ngài nay luôn tán dương.

Cúi xin Linh ngự trong chúng tôi liền,

Như xưa Cha phán hứa tinh tường.

Điệp khúc

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

hơi quyền năng cổ lai cho các con Ngài.

Câu 3

3.Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời,

Giục tâm hồn đây do đức tin,

Để chúng tôi nhận lời hứa trên trời,

Thần quyền luôn lửa thánh muôn nghìn.

Điệp khúc

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

hơi quyền năng cổ lai cho các con Ngài.

Mới truy cập