William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1868

Câu 1

[Ab]1.Chúa, xin [Db]đừng lìa tôi phận [Ab]cùng nhân,

[Eb7]Đang kêu cầu van [Ab]khấn;

[Ab]Lúc bao [Db]người được thăm gọi [Ab]mừng vui,

[Eb7]Mong Ngài nhớ đến [Ab]tôi.

Điệp khúc

[Ab]Cứu Chúa, [Bbm]hỡi [Db]Ngài!

[Ab]Nguyện nghe [Ab]tiếng cầu [Eb]tôi;

[Ab]Lúc bao [Db]người được thăm

gọi mừng vui,

[Eb7]Mong Ngài nhớ đến [Ab]tôi.

Câu 2

[Ab]2.Chúa, tôi [Db]luôn nguyện nơi ngôi [Ab]hồng ân,

[Eb7]Tâm linh được hưng [Ab]phấn,

[Ab]Trước ngôi [Db]hiền từ ăn năn, [Ab]cầu xin,

[Eb7]Mong Ngài giúp đức [Ab]tin.

Điệp khúc

[Ab]Cứu Chúa, [Bbm]hỡi [Db]Ngài!

[Ab]Nguyện nghe [Ab]tiếng cầu [Eb]tôi;

[Ab]Lúc bao [Db]người được thăm

gọi mừng vui,

[Eb7]Mong Ngài nhớ đến [Ab]tôi.

Câu 3

[Ab]3.Chúa, tôi [Db]duy cậy công Ngài [Ab]chuộc mua,

[Eb7]Trông mong gặp mặt [Ab]Chúa,

[Ab]Vết đau [Db]thương lòng tôi mong [Ab]lành nay,

[Eb7]Duy nhờ cứu ân [Ab]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Cứu Chúa, [Bbm]hỡi [Db]Ngài!

[Ab]Nguyện nghe [Ab]tiếng cầu [Eb]tôi;

[Ab]Lúc bao [Db]người được thăm

gọi mừng vui,

[Eb7]Mong Ngài nhớ đến [Ab]tôi.

Câu 4

[Ab]4.Chúa, Jê-[Db]sus nguồn ủy lạo [Ab]đời tôi,

[Eb7]Tôi yêu Ngài vô [Ab]đối;

[Ab]Ở trong [Db]đời nay hay tại [Ab]trời cao,

[Eb7]Duy Ngài có ai [Ab]nào.

Điệp khúc

[Ab]Cứu Chúa, [Bbm]hỡi [Db]Ngài!

[Ab]Nguyện nghe [Ab]tiếng cầu [Eb]tôi;

[Ab]Lúc bao [Db]người được thăm

gọi mừng vui,

[Eb7]Mong Ngài nhớ đến [Ab]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập