Lowell Mason, 1832
Dịch lời của Ray Palmer, 1830

Câu 1

[Eb]1.Lòng tôi ngó Chúa chẳng thôi,

[Bb]Gô-gô-tha, [Bb7]Chiên Con Trời.

[Eb]Thật [F]là Chúa [Bb]tôi;

[Eb]Xin nhậm lời tôi, Chúa ôi,

Quăng mọi tội xa khỏi tôi,

[Cm]Quyết [Ab]hiến cả [Eb]thân, hồn nầy,

Thuộc [Fm]về [Bb7]Chúa [Eb]hoài.

Câu 2

[Eb]2.Nguyện xin Cứu Chúa giáng ân,

[Bb]Bồi nhược điểm, [Bb7]bổ tâm thần,

[Eb]Mong [F]được phấn [Bb]hưng;

[Eb]Xưa Ngài vì tôi, chết thay,

Nay nguyện yêu thương Chúa đây,

[Cm]Thánh [Ab]khiết cháy [Eb]luôn không ngừng,

Dường [Fm]như [Bb7]lửa [Eb]hừng.

Câu 3

[Eb]3.Hồi tôi nếm lắm đắng cay,

[Bb]Đường đời rất [Bb7]tối tăm nầy,

[Eb]Mong [F]Ngài dắt [Bb]tay;

[Eb]Cho ngày thay đêm tối nay,

Lau dòng lụy xưa ráo ngay,

[Cm]Chớ [Ab]để bước [Eb]tôi lạc loài,

Lạc [Fm]xa [Bb7]Chúa [Eb]hoài.

Câu 4

[Eb]4.Dầu khi bóng chết phủ tôi,

[Bb]Mộng trần thế [Bb7]sắp tan rồi,

[Eb]Lạnh [F]lùng lắm [Bb]ôi!

[Eb]Xin dùng tình yêu đuổi ngay

Kinh hoàng, hồ nghi khỏi đây,

[Cm]Giúp [Ab]đỡ tôi [Eb]lên trên trời,

[Fm]Cha [Bb7]cứu [Eb]rồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập