Lowell Mason, 1832
Dịch lời của Ray Palmer, 1830

Câu 1

1.Lòng tôi ngó Chúa chẳng thôi,

-gô-tha, Chiên Con Trời.

Thật Chúa tôi;

Xin nhậm lời tôi, Chúa ôi,

Quăng mọi tội xa khỏi tôi,

Quyết hiến cả thân, hồn nầy,

Thuộc về Chúa hoài.

Câu 2

2.Nguyện xin Cứu Chúa giáng ân,

Bồi nhược điểm, bổ tâm thần,

Mong được phấn hưng;

Xưa Ngài vì tôi, chết thay,

Nay nguyện yêu thương Chúa đây,

Thánh khiết cháy luôn không ngừng,

Dường như lửa hừng.

Câu 3

3.Hồi tôi nếm lắm đắng cay,

Đường đời rất tối tăm nầy,

Mong Ngài dắt tay;

Cho ngày thay đêm tối nay,

Lau dòng lụy xưa ráo ngay,

Chớ để bước tôi lạc loài,

Lạc xa Chúa hoài.

Câu 4

4.Dầu khi bóng chết phủ tôi,

Mộng trần thế sắp tan rồi,

Lạnh lùng lắm ôi!

Xin dùng tình yêu đuổi ngay

Kinh hoàng, hồ nghi khỏi đây,

Giúp đỡ tôi lên trên trời,

Cha cứu rồi.

Mới truy cập