William B. Bradbury, 1861
Lời dịch của William W. Walford, 1845

Câu 1

1.Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy,

Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay,

Giục tôi quì nơi bệ Cha yêu dấu,

Dốc tuôn thay thảy nguyện ước nhu cầu;

Trong lúc đau đớn, xót xa, buồn than,

Ngài đến nâng đỡ tâm linh nhẹ nhàng,

Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới,

Ấy do những phút cầu xin sáng tươi;

Hằng được xa nơima bẫy lưới,

Ấy do những phút cầu khẩn rạng ngời.

Câu 2

2.Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy,

Vút bay đem theo lời tôi khẩn đây,

Trình lên cho Cha thành thật, tín ái,

Đấng chắc ban ơn người ngóng trông Ngài;

Chúa khuyên kiếm tôn nhan Ngài nay,

Tin chắc Kinh Thánh, trông ơn cao dày,

Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối,

Hiến lên trông đợi cầu xin trước ngôi;

Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối,

Hiến lên trông mong cầu trước ngôi trời.

Câu 3

3.Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy,

Ước ơn an ủi giờ kia xuống đây,

Tận khi chân tôi đặt trên núi thánh,

Ngắm trông quê hương nhẹ cánh thiên thành;

Lột vứt chiếc áo hay nầy đi,

Mặc áo vinh thưởng vĩnh sinhkỳ,

Vượt qua không trung, tôi vĩnh quyết,

Những phút khẩn đảo rày xin vĩnh biệt;

Vượt qua không trung, tôi vĩnh quyết,

Những phút khẩn đảo rày quyết vĩnh biệt.

Mới truy cập