Charles E. Gounod, 1818-1893
Lời dịch của Godfrey Thring, 1823-1903

Câu 1

1.Ôi Christ, xưa biết bao bệnh nguy cùng

Kêu xin ơn Chúa đâu hoài công;

Tiếng quyền phép Chúa nay vẫn ứng linh,

Cùng ai khốn nguy cầu danh Thánh;

Quì ngay chúng tôi đồng cung bái,

Khẩn thiết quanh ngôi phước ân Ngài.

Câu 2

2.Ôi, bao nhiêu nỗi đau buồn, lo phiền,

Tuy to hay nhỏ, chung hoặc riêng;

Dẫuhôm qua, ngày nay, mai đây,

Dầu cho xảy đến tại đây đấy,

Quì ngay chúng tôi đồng cung bái,

Khẩn thiết quanh ngôi phước ân Ngài.

Câu 3

3.Hôm nay bao kẻ đau gần qua đời,

Trông anh em giúp khi tàn hơi,

Ước nhờ sức tiếp trợ Chúa chúng tôi,

Cùng ai đó gánh nặng phân phối;

Nguyền dâng của lễ hiêp nghi mãi,

Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.

Câu 4

4.Hôm nay con Chúa tay nguyền như lòng,

Xin Cha ban chúng tôi làm xong

Mỗi luật yêu thương của Đấng chí nhơn,

Hầu an ủi những người đau đớn;

Nguyền dâng của lễ hiệp nghi mãi,

Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.

Câu 5

5.Như kia đau ốm, ô tội, ưu phiền

Lui ra ngay trước sức quyền thiêng,

Đến hồi kẻ thống bi hoá thảnh thơi,

Được ơn cứu, chữa lành thơ thới,

Cùng chư thánh hát bài vô giá,

Nhóm với nhau tại chốn thiên tòa.

Mới truy cập