A. B. Simpson, 1904
Dịch lời của A. B. Simpson, 1904

Câu 1

1.Từ nghìn xưa [C]Christ với linh năng Ngài

Đi qua bao [F]chỗ, tiêu bệnh trừ [G7]tà,

Thường dùng một [C]câu phán [Cdim]như sau [C]nầy:

“Nầy giơ tay [C]ra, hãy [G7]giơ tay [C]ra!”

Lời Chúa phán [F]đây nghe như lạ [C]lùng,

Dầu người bại [D7]kia co tay run [G]rẩy,

Mà pháp linh [C]kia được ứng vô cùng,

Người vừa giơ [F]tay thấy [G]được lành [C]ngay.

Điệp khúc

Ai là bệnh [C]nhân, [F] hãy giơ tay [C]ra

Cầm chặt lời [C]hứa sắt đinh quý [G7]hóa;

Thuận tiếng Chúa [C]khuyên liền giơ bàn [F]tay,

[F#dim]Nhiên [C]hậu Christ [G7]truyền lành [C]ngay.

Câu 2

2.Christ hiện gần [C]ta, Đấng không thay dời,

Ban cho ân [F]cứu, yêu thương trọn [G7]đầy;

Ngài vực hồn [C]ta thoát [Cdim]ly tội [C]đời,

Tật bệnh, chết [C]chóc, thảy [G7]tiêu trừ [C]ngay.

Tại Ga-li-[F]lê Chúa đi mọi [C]làng,

Lệnh Ngài truyền [D7]ra, bệnh tật tiêu [G]biến

Vậy trước khi [C]Christ rờ đến thân bạn,

Thì bạn giơ [F]tay chớ [G]nên trì [C]diên.

Điệp khúc

Ai là bệnh [C]nhân, [F] hãy giơ tay [C]ra

Cầm chặt lời [C]hứa sắt đinh quý [G7]hóa;

Thuận tiếng Chúa [C]khuyên liền giơ bàn [F]tay,

[F#dim]Nhiên [C]hậu Christ [G7]truyền lành [C]ngay.

Câu 3

3.Bạn bạc nhược [C]chăng? nếu mong phục cường,

Jê-sus Christ [F]sẽ ban năng lực [G7]liền,

Giục lòng mạnh [C]tin, vững [Cdim]trong can [C]trường,

Điều bạn ao [C]ước Chúa [G7]cho được [C]nên,

Hãy tiếp xúc [F]tay Đấng ban sinh [C]mạng,

Vùng dậy đi [D7]đi, giường kia vác [G]lấy;

Chạy đến với [C]Christ quyền phép vô hạn,

Bạn giơ tay [F]ra chắc [G]được lành [C]ngay.

Điệp khúc

Ai là bệnh [C]nhân, [F] hãy giơ tay [C]ra

Cầm chặt lời [C]hứa sắt đinh quý [G7]hóa;

Thuận tiếng Chúa [C]khuyên liền giơ bàn [F]tay,

[F#dim]Nhiên [C]hậu Christ [G7]truyền lành [C]ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập