A. B. Simpson, 1904
Dịch lời của A. B. Simpson, 1904

Câu 1

1.Từ nghìn xưa Christ với linh năng Ngài

Đi qua bao chỗ, tiêu bệnh trừ tà,

Thường dùng một câu phán như sau nầy:

“Nầy giơ tay ra, hãy giơ tay ra!”

Lời Chúa phán đây nghe như lạ lùng,

Dầu người bại kia co tay run rẩy,

Mà pháp linh kia được ứng vô cùng,

Người vừa giơ tay thấy được lành ngay.

Điệp khúc

Ai là bệnh nhân, hãy giơ tay ra

Cầm chặt lời hứa sắt đinh quý hóa;

Thuận tiếng Chúa khuyên liền giơ bàn tay,

Nhiên hậu Christ truyền lành ngay.

Câu 2

2.Christ hiện gần ta, Đấng không thay dời,

Ban cho ân cứu, yêu thương trọn đầy;

Ngài vực hồn ta thoát ly tội đời,

Tật bệnh, chết chóc, thảy tiêu trừ ngay.

Tại Ga-li- Chúa đi mọi làng,

Lệnh Ngài truyền ra, bệnh tật tiêu biến

Vậy trước khi Christ rờ đến thân bạn,

Thì bạn giơ tay chớ nên trì diên.

Điệp khúc

Ai là bệnh nhân, hãy giơ tay ra

Cầm chặt lời hứa sắt đinh quý hóa;

Thuận tiếng Chúa khuyên liền giơ bàn tay,

Nhiên hậu Christ truyền lành ngay.

Câu 3

3.Bạn bạc nhược chăng? nếu mong phục cường,

Jê-sus Christ sẽ ban năng lực liền,

Giục lòng mạnh tin, vững trong can trường,

Điều bạn ao ước Chúa cho được nên,

Hãy tiếp xúc tay Đấng ban sinh mạng,

Vùng dậy đi đi, giường kia vác lấy;

Chạy đến với Christ quyền phép vô hạn,

Bạn giơ tay ra chắc được lành ngay.

Điệp khúc

Ai là bệnh nhân, hãy giơ tay ra

Cầm chặt lời hứa sắt đinh quý hóa;

Thuận tiếng Chúa khuyên liền giơ bàn tay,

Nhiên hậu Christ truyền lành ngay.

Mới truy cập