Charles H. Gabriel, 1898
Lời dịch của Johnson Oatman, J., 1898

Câu 1

1.Lòng nầy nôn [Ab]nả Chúa ban cho [Db]mình,

Tiến trên thiên [Ab]trình thêm sức mạnh [Eb7]chơn;

Nhiệt thành tâm [Ab]khấn, lướt sông băng [Db]ngàn

“Chúa giúp chơn [Ab]càng lên chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.”

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng [Ab]bước, bước lên càng [Eb]cao

Lòng tin không [Eb7]nao, chốn cao đặt [Ab]chơn;

Chỗ đã đạt [Ab]rày, dám yên vui [Db]nào,

Chúa đỡ chơn [Ab]vào ngay chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.

Câu 2

2.Dầu bị ma [Ab]quỉ bắn tên rào [Db]rạt,

Vẫn mong sinh [Ab]hoạt vượt quá phàm [Eb7]nhơn;

Nhờ lòng tin [Ab]lớn, vẳng nghe cung [Db]đàn,

Thánh dân nhịp [Ab]nhàng trên chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng [Ab]bước, bước lên càng [Eb]cao

Lòng tin không [Eb7]nao, chốn cao đặt [Ab]chơn;

Chỗ đã đạt [Ab]rày, dám yên vui [Db]nào,

Chúa đỡ chơn [Ab]vào ngay chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.

Câu 3

3.Lòng nguyền tranh [Ab]tiến chốn cao tuyệt [Db]vời,

Ngắm xem trên [Ab]trời quang cảnh diệu [Eb7]chơn;

Lòng hằng van [Ab]khấn thẳng lên thiên [Db]đàng:

“Chúa giúp chơn [Ab]càng lên chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.”

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng [Ab]bước, bước lên càng [Eb]cao

Lòng tin không [Eb7]nao, chốn cao đặt [Ab]chơn;

Chỗ đã đạt [Ab]rày, dám yên vui [Db]nào,

Chúa đỡ chơn [Ab]vào ngay chốn [Eb7]cao [Ab]hơn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập