Charles H. Gabriel, 1898
Lời dịch của Johnson Oatman, J., 1898

Câu 1

1.Lòng nầy nôn nả Chúa ban cho mình,

Tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chơn;

Nhiệt thành tâm khấn, lướt sông băng ngàn

“Chúa giúp chơn càng lên chốn cao hơn.”

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao

Lòng tin không nao, chốn cao đặt chơn;

Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

Chúa đỡ chơn vào ngay chốn cao hơn.

Câu 2

2.Dầu bị ma quỉ bắn tên rào rạt,

Vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhơn;

Nhờ lòng tin lớn, vẳng nghe cung đàn,

Thánh dân nhịp nhàng trên chốn cao hơn.

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao

Lòng tin không nao, chốn cao đặt chơn;

Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

Chúa đỡ chơn vào ngay chốn cao hơn.

Câu 3

3.Lòng nguyền tranh tiến chốn cao tuyệt vời,

Ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chơn;

Lòng hằng van khấn thẳng lên thiên đàng:

“Chúa giúp chơn càng lên chốn cao hơn.”

Điệp khúc

Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao

Lòng tin không nao, chốn cao đặt chơn;

Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào,

Chúa đỡ chơn vào ngay chốn cao hơn.

Mới truy cập