Câu 1

1.Tôi nguyện theo ý Cha,

Vâng Ngài không thôi,

Cha là Thợ gốm thiêng,

Đất sét là tôi.

Tôi nguyện theo ý Cha,

Xin Ngài nung đúc

Tôi chỉ biết yên lặng,

Đợi chờ vâng phục.

Câu 2

2.Tôi nguyện theo ý Cha,

Vâng Ngài không thôi,

Xin Ngài tra xét tôi,

Thử tôi, luyện tôi.

Tâm nầy xin tẩy thanh,

Thanh bạch hơn tuyết,

Tôi cúi dưới chân Ngài,

Khiêm nhường chân thiệt.

Câu 3

3.Tôi nguyện theo ý Cha,

Vâng Ngài không thôi,

Đương bị thương mỏi mê,

Khẩn Cha dìu tôi.

Bao quyền năng dưới trên

Quy về Cha thánh,

Xin hãy đưa tay rờ,

Tôi được yên lành.

Câu 4

4.Tôi nguyện theo ý Cha,

Vâng Ngài không thôi,

Xin Ngài cai quản luôn,

Cả thân, hồn tôi;

Ban đầy ơn Thánh Linh,

Thế nhân được thấy.

Duy Chúa Jê-sus Christ,

Cai trị tâm nầy.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập