L. Bohnet, 1805-1892
Dịch lời của Edm. Scherer,1815-1889

Câu 1

1.Lạy Chúa, tôi nay thuộc Ngài,

Ngài sáng danh muôn đời,

-sus, hỡi Chúa,

tôi xin vâng theo luật trời;

Thể phách, tâm linh thuộc Ngài,

tôi mến Chúa chẳng phai,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Câu 2

2.Ngày trước tôi đi lầm lạc

vào lối hay nghi ngờ,

Tâm tôi tẻ ngắt,

tử vong luôn luôn đợi chờ;

Lúc Chúa đến soi rạng đường tôi,

khiến bước thẳng ngay,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Câu 3

3.Ngày trước tôi luôn

phục tùng trần thế, quá đảo điên,

Nhưng nay tôi quyết tôn

-sus Vua toàn quyền;

Ách Chúa êm thay,

sự bình an Chúa ban lâu dài,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Câu 4

4.Gặp Chúa tôi vui tìm được

đầy dẫy bao nhu cần,

Thiên ân quý ấy bởi

đức tin được bội phần;

Dưới cánh Chúa tôi được bình an,

chẳng chút lung lay,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Câu 5

5.Kìa, cuốn thiên thơ người nào

được xóa bôi tên tôi,

Không chi xen lấn

khiến tôi ly khai luật trời;

Sống, chết chỉ do Ngài

nhìn qua quyết hẳn chẳng sai,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Câu 6

6.Phù thế hôm nay tạm dùng

làm chỗ dung thân tôi,

Ôi, -sus Christ!

tôi xin quy phục trọn đời;

Bởi đức yêu thương Ngài

mời tôi ở trên thiên đài,

Thuộc trong Chúa thôi,

tôi chỉ thuộc Ngài.

Mới truy cập