George C. Stebbins, 1846-1946
Lời dịch của A. C. Snead, 1917

Câu 1

[Bb]1.Tôi nguyện dâng [Eb]tất [Bb]sanh,

Chúa [Eb]hãy nhậm [Bb]lời,

[F7]Jê-sus thân [Bb]ái [F7]ôi,

[F7]quyết dâng trọn [Bb]đời;

Muôn sự dâng ở bàn thờ,

[Bb7]Xin toàn dâng [Eb]Chúa bây giờ,

Huyết Chúa mua [Bb]thân, hồn nầy,

[Bb]Nguyện [F7]đầu phục [Bb]Ngài.

Câu 2

[Bb]2.Tôi nguyện dâng [Eb]tất [Bb]sanh:

sức [Eb]khỏe, năng [Bb]tài,

[F7]Thay thảy do [Bb]Chúa [F7]ban,

[F7]hiến Chúa bao [Bb]nài;

Mong được nghe Chúa ban lời,

[Bb7]Vui nguyện theo [Eb]Chúa không rời,

Quyết vâng Kim [Bb]ngôn hiện thời,

[Bb]Và [F7]tận đời [Bb]đời.

Câu 3

[Bb]3.Tôi nguyện dâng [Eb]tất [Bb]sanh,

cả [Eb]đến bạc, [Bb]vàng,

[F7]Cho Jê-sus, [Bb]Đấng [F7]ban

[F7]của cải muôn [Bb]ngàn

Muôn sự thuộc Chúa trên trời,

[Bb7]Do Jê-sus [Eb]cứu tôi rồi;

Hỡi Jê-sus [Bb]tôi từ rày,

[Bb]Đời [F7]đời thuộc [Bb]Ngài.

Câu 4

[Bb]4.Tôi nguyện dâng [Eb]tất [Bb]sanh,

thảy [Eb]thuộc về [Bb]Ngài;

[F7]Tôi nguyện dâng [Bb]tất [F7]sanh,

[F7]hỡi Chúa thiên [Bb]đài;

Trong Ngài tôi sống vui vầy,

[Bb7]Ơn lành nơi [Eb]Chúa luôn đầy,

Chúa sống trong [Bb]tôi hoài hoài,

[Bb]Mọi [F7]sự[Bb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập