Câu 1

1.Lạy -sus, tôi ước thân, hồn nên thánh vẹn tuyền,

Nguyền Ngài luôn luôn sống trong lòng tôi để cầm quyền.

Tiêu hủy quân thù, đập hình tượng, quét rác rến ngay,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Điệp khúc 1

Tuyết kia khôn so, thật tuyết kia khôn tày,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Câu 2

2.Lạy -sus vinh hiển, xin từ ngai ở thiên đàng

Hằng nhìn xem, bổ sức cho đời tôi hiến vẹn toàn.

Tôi quyết dâng Ngài mọi sự, nguyện chẳng giữ mảy may,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Điệp khúc 1

Tuyết kia khôn so, thật tuyết kia khôn tày,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Câu 3

3.Lạy -sus nhân ái, đây điều tôi vẫn khiêm nhường

Cầu nguyện nơi chơn Đấng đinh còn lưu vết tỏ tường.

Nhơn đức tin tôi nhìn vào dòng huyết tẩy uế đây,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Điệp khúc 1

Tuyết kia khôn so, thật tuyết kia khôn tày,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Câu 4

4.Lạy -sus xin đoái tôi hằng kiên nhẫn đợi chờ,

Nguyền Ngài mau mau đến cho lòng nên thánh hiện giờ.

Ai khẩn xin Jê-sus, nào Ngài có ngắn tay?

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Điệp khúc 1

Tuyết kia khôn so, thật tuyết kia khôn tày,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập