Câu 1

1.Lo biệt giờ nên thánh ra,

Hằng nói chuyện cùng Cha;

Sống với Ngài luôn mỗi giây,

Linh lương nuôi ta đây.

Tương giao thân tình muôn mối,

Giúp kẻ góa, già, côi,

Luôn trong mọi sự chớ quên

kiếm phước ơn từ trên.

Câu 2

2.Lo biệt giờ nên thánh ra,

Ngăn sóng đời tràn qua;

Kiếm hết dịp tiện riêng,

Thông công Cha thiêng liêng.

Chăm xem Jê-sus ta hóa

Giống Chúa đâu nào ngoa,

Trông ta bạn bè thấy ngay,

Giống -sus lạ thay.

Câu 3

3.Lo biệt giờ nên thánh ra,

Nhờ Chúa đưa đường ta;

Không nên vội đi chiếc đơn,

Theo -sus keo sơn

Đinh ninh vâng lệnh Nguyên soái,

Dẫu khỏe hay mệt mỏi;

Nối gót Jê-sus bước hoài,

Thánh Linh luôn cầm tay.

Câu 4

4.Lo biệt giờ nên thánh ra,

Yên tĩnh linh hồn ta;

Bao tâm sự, bao do,

Giao ngay Jê-sus lo.

Đức Thánh Linh hộ ta tới

Suối bác ái nào vơi,

Đây ơn Ngài dầm thắm ta,

Xứng lo việc nhà Cha.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập