Robet Lowry, 1867
Kiều Công Thảo, 1942

Câu 1

1.Khi [G]trước tôi [D7]là tội [G]nhơn,

Đâu [G]đáng gì Chúa ban [D7]ơn,

Xưa [G]đã chất [C]chứa biết [Am]bao tội [C]tình,

Tôi [D7]đáng chết [G]mất[A7]trong tội [D]mình,

[G]Jê-[D]sus [G]Christ chí [C]nhân

Cứu [G]tôi ra [D7]khỏi trầm [G]luân.

Điệp khúc

Ôi [G]Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn [D7]chân ái,

Sống [G]bao lâu [G7]tôi tôn vinh [C]Chúa mãi,

Quyết [G]chí nhất [D7]tâm theo [G]Ngài.

Câu 2

2.Ôi [G]Chúa, tôi [D7]là tội [G]nhơn,

Mỗi [G]phút cần Chúa ban [D7]ơn,

Tôi [G]chẳng đủ [C]sức bước [Am]đi một [C]mình,

Xin [D7]Chúa dẫn [G]dắt tôi [A7]trên thiên [D]trình,

Lần [G]theo [D]chân [G]Chúa tín [C]trung,

Dẫu [G]cho đất [D7]chuyển trời [G]rung.

Điệp khúc

Ôi [G]Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn [D7]chân ái,

Sống [G]bao lâu [G7]tôi tôn vinh [C]Chúa mãi,

Quyết [G]chí nhất [D7]tâm theo [G]Ngài.

Câu 3

3.Ơn [G]Chúa[D7]lượng[G]biên,

Tôi [G]nỡ nào sống ý [D7]riêng;

Xin [G]Cha sai [C]khiến, con [Am]lo việc [C]Ngài,

Con [D7]xin vâng [G]ý thánh [A7]Cha dạy [D]hoài;

Dầu [G]cho [D]lao [G]khổ, đắng [C]cay,

Tớ [G]trung chuyên [D7]giữ lòng [G]ngay.

Điệp khúc

Ôi [G]Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn [D7]chân ái,

Sống [G]bao lâu [G7]tôi tôn vinh [C]Chúa mãi,

Quyết [G]chí nhất [D7]tâm theo [G]Ngài.

Câu 4

4.Ôi, [G]giấc[D7]vàng mau [G]tan,

Đâu [G]sánh kịp phước Chúa [D7]ban;

Tôi [G]trông mong [C]Chúa rước [Am]lên thiên [C]đàng,

Mau [D7]mau xa [G]cảnh thống [A7]bi,[D]hàn,

Cùng [G]nhau [D]lên [G]chốn vĩnh [C]an,

Sướng [G]vui thay [D7]cảnh buồn [G]than.

Điệp khúc

Ôi [G]Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn [D7]chân ái,

Sống [G]bao lâu [G7]tôi tôn vinh [C]Chúa mãi,

Quyết [G]chí nhất [D7]tâm theo [G]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập