Câu 1

1.Khi trước tôi tội nhơn,

Đâu đáng gì Chúa ban ơn,

Xưa đã chất chứa biết bao tội tình,

Tôi đáng chết mấttrong tội mình,

-sus Christ chí nhân

Cứu tôi ra khỏi trầm luân.

Điệp khúc

Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn chân ái,

Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

Quyết chí nhất tâm theo Ngài.

Câu 2

2.Ôi Chúa, tôi tội nhơn,

Mỗi phút cần Chúa ban ơn,

Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình,

Xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình,

Lần theo chân Chúa tín trung,

Dẫu cho đất chuyển trời rung.

Điệp khúc

Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn chân ái,

Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

Quyết chí nhất tâm theo Ngài.

Câu 3

3.Ơn Chúalượngbiên,

Tôi nỡ nào sống ý riêng;

Xin Cha sai khiến, con lo việc Ngài,

Con xin vâng ý thánh Cha dạy hoài;

Dầu cho lao khổ, đắng cay,

Tớ trung chuyên giữ lòng ngay.

Điệp khúc

Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn chân ái,

Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

Quyết chí nhất tâm theo Ngài.

Câu 4

4.Ôi, giấcvàng mau tan,

Đâu sánh kịp phước Chúa ban;

Tôi trông mong Chúa rước lên thiên đàng,

Mau mau xa cảnh thống bi,hàn,

Cùng nhau lên chốn vĩnh an,

Sướng vui thay cảnh buồn than.

Điệp khúc

Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jê-sus là Chúa chí tôn chân ái,

Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

Quyết chí nhất tâm theo Ngài.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập