Robert Lowry, 1867
Dịch lời của Isaac Watts, 1707

Mới truy cập