Câu 1

1.Jê-sus chết chuộc tội ác tôi đây,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Kìa, giá cứu chuộc Ngài đã trả thay,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Câu 2

2.Nhờ Chúa cứu tôi, tôi mãi xướng ca,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Nhờ huyết báu được hòa với Chúa Cha,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Câu 3

3.Ngài đã rửa lòng sạch hết ác căn,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Lòng Chúa ngự trị thắng Sa-tan,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Câu 4

4.Ngài với tôi trong mỗi bước đường,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Ngài giúp đỡ tôi trung tín luôn luôn,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Câu 5

5.Ngài giúp sức mình toàn thắng ác ma,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Giờ thử thách lòng nhờ Chúa khải ca,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Câu 6

6.Nguyền hướng cả đời thờ Chúa thánh minh,

Thật lạ lùng, lạ lùng xưa nay!

Trần thế chẳng hề tràn lấn tâm linh,

Thật lạ lùng, thuở nay ai tày!

Điệp khúc

Lạ lùng thay, Jê-sus tôi,

Jê-sus tôi lạ lùng đối;

Lạ lùng bấy, Chúa Jê-sus,

Chúa độc nhất muôn muôn đời!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập