Ino. R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian,

Có Jê-sus phần tôi thỏa rồi;

Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan,

Đức yêu thương còn đến đời đời.

Điệp khúc

Cao sâu bấy đức từ ái -sus!

Cao sâu thật nào ai đo tới!

Ồ, ơn cứu muôn đời ban phỉ phu,

Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

Câu 2

2.Phần tôi lãnh duy một Jê-sus thôi,

Khiến tâm linh được an ủi hoài;

Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi,

Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài.

Điệp khúc

Cao sâu bấy đức từ ái -sus!

Cao sâu thật nào ai đo tới!

Ồ, ơn cứu muôn đời ban phỉ phu,

Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

Câu 3

3.Phần tôi lãnh duy một Jê-sus thôi,

Ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười;

Nhờ Jê-sus linh trình luôn sáng tươi,

Dắt dẫn tôi từ đất lên trời.

Điệp khúc

Cao sâu bấy đức từ ái -sus!

Cao sâu thật nào ai đo tới!

Ồ, ơn cứu muôn đời ban phỉ phu,

Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

Câu 4

4.Phần tôi lãnh duy một Jê-sus thôi,

Quyết vững tin thập tự giá hoài;

Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi,

Thỏa chí tôi nhìn rõ mặt Ngài.

Điệp khúc

Cao sâu bấy đức từ ái -sus!

Cao sâu thật nào ai đo tới!

Ồ, ơn cứu muôn đời ban phỉ phu,

Bảo chứng tôi vào ở trên trời.

Mới truy cập