R. Kelso Carter
Dịch lời của R. Kelso Carter

Câu 1

[Bb]1.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Vua Christ hứa phán,

[Eb]Nguyện đời đời tôi tán mỹ

Vua thành [Bb]thật, hoàn toàn;

Tôi hoan ca mãi trên

từng trời danh [Bb]Cha cả sáng,

Chính hứa ngôn đây

[F7]chỗ đứng thật bàn [Bb]an.

Điệp khúc

[Bb]Đứng trên [Eb]lời [Gm]đây,

[F7]Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên [Bb]hứa ngôn [Eb]nào lay

[Bb]Đứng trên [Eb]lời ấy,

Đứng [Bb]khăng khăng luôn

trên [F7]hứa ngữ Vua Christ [Bb]nay.

Câu 2

[Bb]2.Tôi nay luôn đứng trên

lời nghìn thu không cải hoán,

[Eb]Luồng ngờ vực kinh hãi đến

như phong [Bb]ba ngập tràn,

Nhưng tôi luôn thắng do

lời trường sinh [Bb]Christ đã phán,

Chính hứa ngôn đây

[F7]chỗ đứng thật bàn [Bb]an.

Điệp khúc

[Bb]Đứng trên [Eb]lời [Gm]đây,

[F7]Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên [Bb]hứa ngôn [Eb]nào lay

[Bb]Đứng trên [Eb]lời ấy,

Đứng [Bb]khăng khăng luôn

trên [F7]hứa ngữ Vua Christ [Bb]nay.

Câu 3

[Bb]3.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Vua Christ hứa phán,

[Eb]Thật đời đời tôi với Chúa

dây yêu [Bb]thương buộc ràng,

Tôi luôn luôn thắng do

tay cầm gươm [Bb]Linh chói sáng,

Chính hứa ngôn đây

[F7]chỗ đứng thật bàn [Bb]an.

Điệp khúc

[Bb]Đứng trên [Eb]lời [Gm]đây,

[F7]Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên [Bb]hứa ngôn [Eb]nào lay

[Bb]Đứng trên [Eb]lời ấy,

Đứng [Bb]khăng khăng luôn

trên [F7]hứa ngữ Vua Christ [Bb]nay.

Câu 4

[Bb]4.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Ngài như đá tảng,

[Eb]Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh

Linh kêu [Bb]tôi dịu dàng;

Tôi luôn an nghỉ trong

Vua Christ lòng [Bb]được thỏa mãn,

Chính hứa ngôn đây

[F7]chỗ đứng thật bàn [Bb]an.

Điệp khúc

[Bb]Đứng trên [Eb]lời [Gm]đây,

[F7]Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên [Bb]hứa ngôn [Eb]nào lay

[Bb]Đứng trên [Eb]lời ấy,

Đứng [Bb]khăng khăng luôn

trên [F7]hứa ngữ Vua Christ [Bb]nay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập