Câu 1

1.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Vua Christ hứa phán,

Nguyện đời đời tôi tán mỹ

Vua thành thật, hoàn toàn;

Tôi hoan ca mãi trên

từng trời danh Cha cả sáng,

Chính hứa ngôn đây

chỗ đứng thật bàn an.

Điệp khúc

Đứng trên lời đây,

Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên hứa ngôn nào lay

Đứng trên lời ấy,

Đứng khăng khăng luôn

trên hứa ngữ Vua Christ nay.

Câu 2

2.Tôi nay luôn đứng trên

lời nghìn thu không cải hoán,

Luồng ngờ vực kinh hãi đến

như phong ba ngập tràn,

Nhưng tôi luôn thắng do

lời trường sinh Christ đã phán,

Chính hứa ngôn đây

chỗ đứng thật bàn an.

Điệp khúc

Đứng trên lời đây,

Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên hứa ngôn nào lay

Đứng trên lời ấy,

Đứng khăng khăng luôn

trên hứa ngữ Vua Christ nay.

Câu 3

3.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Vua Christ hứa phán,

Thật đời đời tôi với Chúa

dây yêu thương buộc ràng,

Tôi luôn luôn thắng do

tay cầm gươm Linh chói sáng,

Chính hứa ngôn đây

chỗ đứng thật bàn an.

Điệp khúc

Đứng trên lời đây,

Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên hứa ngôn nào lay

Đứng trên lời ấy,

Đứng khăng khăng luôn

trên hứa ngữ Vua Christ nay.

Câu 4

4.Tôi nay đang đứng trên

mọi lời Ngài như đá tảng,

Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh

Linh kêu tôi dịu dàng;

Tôi luôn an nghỉ trong

Vua Christ lòng được thỏa mãn,

Chính hứa ngôn đây

chỗ đứng thật bàn an.

Điệp khúc

Đứng trên lời đây,

Tôi nay luôn hân hoan

kiên lập trên hứa ngôn nào lay

Đứng trên lời ấy,

Đứng khăng khăng luôn

trên hứa ngữ Vua Christ nay.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập