Nhạc điệu Đức,1668
Joachim Neander,1680

Câu 1

[G]1.Thờ lạy Chúa, [Em]Đấng [D7]linh [Em]năng,

[Bm]Vua [C]vinh [G]diệu [C]tạo vạn vật [D7]chúng [G]dân!

[Em]Nầy hồn [B7]hỡi, khá ca [Em]khen [A7]Ngài,

là nguồn [D7]lực lượng, sông cứu [G]ân!

[Bm]Tôn vinh danh [C]Chúa,

[G]Đồng [C]tâm [D7]mãi [G]trỗi khúc kim [D7]cầm,

[Bm]Cùng [C]ngợi [D7]Ba [G]Ngôi [D7]nhân [G]ái [D7]chí [G]thâm.

Câu 2

[G]2.Thờ lạy Chúa, [Em]Đấng [D7]đang [Em]cai

[Bm]trị [C]vạn [G]vật, [C]thật khôn ngoan [D7]quảng [G]thông;

[Em]Ngài dùng [B7]cánh chim ưng [Em]nâng [A7]ngươi,

ban điều [D7]cao hơn ngươi ước [G]mong;

[Bm]Bao nhiêu nhu [C]yếu

[G]Ngài [C]hằng [D7]ban [G]cho không diên [D7]trì,

[Bm]Lòng [C]Ngài [D7]thật [G]ngươi [D7]không [G]thể [D7]am [G]tri.

Câu 3

[G]3.Thờ lạy Chúa, [Em]Đấng [D7]luôn [Em]đem

[Bm]muôn [C]sự [G]hiệp [C]lại làm lợi [D7]ích [G]ngươi,

[Em]Từ từ [B7]dẫn dắt ngươi, [Em]ban [A7]sinh

lực dồi [D7]dào đời ngươi thắm [G]tươi;

[Bm]Trong cơn nguy [C]biến

[G]Ngài [C]giơ [D7]tay [G]che ngươi mọi [D7]chiều,

[Bm]Dường [C]gà [D7]mẹ [G]che [D7]con [G]khỏi [D7]chim [G]diều.

Câu 4

[G]4.Thờ lạy Chúa, [Em]Đấng [D7]ban [Em]ngươi

[Bm]vô [C]luận [G]địa [C]vị nào may [D7]mắn [G]luôn,

[Em]Hằng ngày [B7]cứ điểm trang [Em]ngươi [A7]do

ơn lành [D7]từ trời cao đổ [G]tuôn;

[Bm]Khi ngươi suy [C]nghĩ

[G]Quyền [C]năng [D7]Thánh [G]Chúa cao lạ [D7]lùng,

[Bm]Thì [C]lòng [D7]ngươi [G]nên [D7]vui [G]vẻ [D7]vô [G]cùng.

Câu 5

[G]5.Thờ lạy Chúa, [Em]Hỡi [D7]cả [Em]linh

[Bm]hồn [C]cùng [G]mọi [C]điều chi trong [D7]chính [G]ta,

[Em]Nầy toàn [B7]thể chúng sinh [Em]mau [A7]tung

hô thờ [D7]phượng danh Giê-hô-[G]va!

[Bm]Muôn muôn dân [C]thánh

[G]Đồng [C]thanh [D7]hô, [G]“A-men” rập [D7]ràng,

[Bm]Thờ [C]lạy [D7]Vua [G]muôn [D7]vua [G]cách [D7]hân [G]hoan.

[C]A-[G]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập