Câu 1

1.Thờ lạy Chúa, Đấng linh năng,

Vua vinh diệu tạo vạn vật chúng dân!

Nầy hồn hỡi, khá ca khen Ngài,

là nguồn lực lượng, sông cứu ân!

Tôn vinh danh Chúa,

Đồng tâm mãi trỗi khúc kim cầm,

Cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.

Câu 2

2.Thờ lạy Chúa, Đấng đang cai

trị vạn vật, thật khôn ngoan quảng thông;

Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi,

ban điều cao hơn ngươi ước mong;

Bao nhiêu nhu yếu

Ngài hằng ban cho không diên trì,

Lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

Câu 3

3.Thờ lạy Chúa, Đấng luôn đem

muôn sự hiệp lại làm lợi ích ngươi,

Từ từ dẫn dắt ngươi, ban sinh

lực dồi dào đời ngươi thắm tươi;

Trong cơn nguy biến

Ngài giơ tay che ngươi mọi chiều,

Dường mẹ che con khỏi chim diều.

Câu 4

4.Thờ lạy Chúa, Đấng ban ngươi

luận địa vị nào may mắn luôn,

Hằng ngày cứ điểm trang ngươi do

ơn lành từ trời cao đổ tuôn;

Khi ngươi suy nghĩ

Quyền năng Thánh Chúa cao lạ lùng,

Thì lòng ngươi nên vui vẻ cùng.

Câu 5

5.Thờ lạy Chúa, Hỡi cả linh

hồn cùng mọi điều chi trong chính ta,

Nầy toàn thể chúng sinh mau tung

hô thờ phượng danh Giê-hô-va!

Muôn muôn dân thánh

Đồng thanh hô, “A-men” rập ràng,

Thờ lạy Vua muôn vua cách hân hoan.

A-men.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập