William Gustavus Fischer, 1870
Dịch lời của W. McDonald, 1820

Câu 1

1.Tại thập giá bình yên thỏa lòng,

Hiện tôi coi thế gian hư không;

Lợi danh kể bèo trôi giữa dòng,

Chuyên tâm tìm ơn cứu khoan hồng.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 2

2.Lòng tôi vẫn hằng mong Chúa rày,

Vì gian ác quản cai trong tôi;

Jê-sus phán lời êm ái nầy;

“Mọi tội tình ta rửa trong rồi.”

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 3

3.Ngàn muôn mối nguyện cung hiến Ngài,

Thì giờ hay thiết hữu, châu trân;

Hồn, thân cũng nguyện dâng Chúa hoài,

Mọi sự đều qui hướng Chân Thần.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 4

4.Lời Cha hứa lòng tin vững vàng,

Hiện tôi thấy bửu huyết rất linh;

Phục trên đất phận tôi khốn nàn,

Thập tự cùng Chân Chúa đóng đinh.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 5

5.Jê-sus sống, hồn tôi dẫy đầy,

Toàn vẹn trong thánh đức Chúa tôi;

Ngài ban sức, hồn, thân, trí nầy,

Chiên Con được vinh hiển muôn đời.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Mới truy cập