John R. Sweney
Dịch lời của W. K. Darwood

Câu 1

Kìa, [F]Gô-gô-tha tối [Bb]tăm vô hồi!

[Eb]nơi Jê-sus huyết [C7]tuôn[F]tôi.

[F7] Kìa, [Bb]Gô-gô-tha nơi [Eb]hạnh phước bấy!

Nơi [Bb]Ngài treo [F7]mình chết thế tôi [Bb]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập