John R. Sweney
Dịch lời của W. K. Darwood

Câu 1

Kìa, -gô-tha tối tăm vô hồi!

nơi Jê-sus huyết tuôntôi.

Kìa, -gô-tha nơi hạnh phước bấy!

Nơi Ngài treo mình chết thế tôi đây.

Mới truy cập