Vô danh

Câu 1

tôi,tôi, Jê-sus vì tôi huyết hồng tuôn,

-sus đau khổ, Jê-sus tuôn huyết tràn trên thân báu,

-sus chết, huyết báu Jê-sus đau khổ

Jê-sus tuôn huyết, tràn trên thân báu,

Mới truy cập