Câu 1

1.Ta nay được ơn cứu

không nhờ chi bạc hay là vàng;

Muôn kim tiền không thể

đem mua linh hồn nghèo nàn;

Duy công việc Jê-sus

trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn,

nền ban ơn chẩn cứu,

huyết Chúa xưa tuôn tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc cứu chẳng do bạc với vàng,

Duy ân điển cứu ta hoàn toàn;

Tại thập tự giá huyết Jê-sus tuôn tràn,

Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.

Câu 2

2.Ta nay được ơn cứu

không nhờ chi bạc hay là vàng;

Nguyên con dòng A-đam,

sanh trong ô tội bần hàn

Duy công việc Jê-sus

trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn,

nền ban ơn chẩn cứu,

huyết Chúa xưa tuôn tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc cứu chẳng do bạc với vàng,

Duy ân điển cứu ta hoàn toàn;

Tại thập tự giá huyết Jê-sus tuôn tràn,

Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.

Câu 3

3.Ta nay được ơn cứu

không nhờ chi bạc hay là vàng;

Bao nhiêu điều răn thánh

xưa ngăn trên đường phục hoàn

Duy công việc Jê-sus

trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn,

nền ban ơn chẩn cứu,

cất hết bao kinh hoàng.

Điệp khúc

Hiện ta đắc cứu chẳng do bạc với vàng,

Duy ân điển cứu ta hoàn toàn;

Tại thập tự giá huyết Jê-sus tuôn tràn,

Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.

Câu 4

4.Ta nay được ơn cứu

không nhờ chi bạc hay là vàng;

Xưa nay về thiên quốc

ai hay mua chuộc dặm đàng;

Duy công việc Jê-sus

trên cây gỗ nghĩa nhân kiêm toàn,

nền ban ơn chẩn cứu,

huyết Chúa xưa tuôn tràn.

Điệp khúc

Hiện ta đắc cứu chẳng do bạc với vàng,

Duy ân điển cứu ta hoàn toàn;

Tại thập tự giá huyết Jê-sus tuôn tràn,

Bởi ái tâm, hy sinh mọi đàng.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập