John Hart Stockton, 1878
Dịch lời của E. A. Hoffman, 1878

Mới truy cập