Câu 1

1.Chính chỗ thập tự xưa Jê-sus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình;

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Điệp khúc

Vinh thay danh Jê-sus! Vinh thay danh Jê-sus!

Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Câu 2

2.Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộngcùng!

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,

Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Điệp khúc

Vinh thay danh Jê-sus! Vinh thay danh Jê-sus!

Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Câu 3

3.Suối huyết tha tội kia linh nghiệmcùng,

Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong,

Chỉ suối huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Điệp khúc

Vinh thay danh Jê-sus! Vinh thay danh Jê-sus!

Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Câu 4

4.Hãy đến nơi mạch huyết Jê-sus tuôn tràn,

Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Điệp khúc

Vinh thay danh Jê-sus! Vinh thay danh Jê-sus!

Bởi huyết Chiên Con tôi thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jê-sus!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập