E. A. Hoffman
Dịch lời của E. A. Hoffman, 1839-1929

Câu 1

1.Này anh [Ab]đến với Jê-sus nhận quyền [Ab]huyết [Db]chí [Ab]thánh,

Chiên Con [Ab]có lấy huyết [Bb]phiếu anh sạch [Eb7]chưa?

Đã quyết [Ab]tin nơi ơn Chúa, hay chưa [Db]được trọn thành,

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb7]thuần bạch [Ab]chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên [Ab]Con bôi sạch [Db]lòng,

Anh đà [Ab]sạch do sông huyết tẩy thanh [Eb7]chưa?

Áo anh [Ab]nay tinh như tuyết hay đương [Db]đầy bụi hồng,

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb]thuần bạch [Ab]chưa?

Câu 2

2.Lòng anh [Ab]mỗi phút đối Jê-sus Christ [Ab]thân [Db]hay [Ab]sơ,

Chiên Con [Ab]có lấy huyết [Bb]phiếu anh sạch [Eb7]chưa?

Đã hưởng [Ab]an ninh trong Đấng trên thập [Db]tự hằng giờ.

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb7]thuần bạch [Ab]chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên [Ab]Con bôi sạch [Db]lòng,

Anh đà [Ab]sạch do sông huyết tẩy thanh [Eb7]chưa?

Áo anh [Ab]nay tinh như tuyết hay đương [Db]đầy bụi hồng,

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb]thuần bạch [Ab]chưa?

Câu 3

3.Hiện anh [Ab]đã có áo trong sạch chờ [Ab]mong [Db]Tân [Ab]Lang,

Chiên Con [Ab]có lấy huyết [Bb]phiếu anh sạch [Eb7]chưa?

Lúc anh [Ab]lên thiên cung hỏi tâm linh [Db]được hoàn toàn.

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb7]thuần bạch [Ab]chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên [Ab]Con bôi sạch [Db]lòng,

Anh đà [Ab]sạch do sông huyết tẩy thanh [Eb7]chưa?

Áo anh [Ab]nay tinh như tuyết hay đương [Db]đầy bụi hồng,

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb]thuần bạch [Ab]chưa?

Câu 4

4.Này anh [Ab]khá cổi áo dơ vì tiêm [Ab]nhiễm [Db]ác [Ab]tính,

Và đem [Ab]phiếu ở suối [Bb]huyết linh diệu [Eb7]đi;

Đây suối [Ab]thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh [Db]hồn tội tình,

Kìa, sông [Ab]hồng, lại giặt đi, [Eb7]còn chờ [Ab]chi?

Điệp khúc

Huyết Chiên [Ab]Con bôi sạch [Db]lòng,

Anh đà [Ab]sạch do sông huyết tẩy thanh [Eb7]chưa?

Áo anh [Ab]nay tinh như tuyết hay đương [Db]đầy bụi hồng,

Chiên Con [Ab]đà gội lòng anh [Eb]thuần bạch [Ab]chưa?


Danh sách hợp âm

Mới truy cập