E. A. Hoffman
Dịch lời của E. A. Hoffman, 1839-1929

Câu 1

1.Này anh đến với Jê-sus nhận quyền huyết chí thánh,

Chiên Con lấy huyết phiếu anh sạch chưa?

Đã quyết tin nơi ơn Chúa, hay chưa được trọn thành,

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng,

Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?

Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng,

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Câu 2

2.Lòng anh mỗi phút đối Jê-sus Christ thân hay sơ,

Chiên Con lấy huyết phiếu anh sạch chưa?

Đã hưởng an ninh trong Đấng trên thập tự hằng giờ.

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng,

Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?

Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng,

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Câu 3

3.Hiện anh đã có áo trong sạch chờ mong Tân Lang,

Chiên Con lấy huyết phiếu anh sạch chưa?

Lúc anh lên thiên cung hỏi tâm linh được hoàn toàn.

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Điệp khúc

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng,

Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?

Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng,

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Câu 4

4.Này anh khá cổi áo dơ vì tiêm nhiễm ác tính,

Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi;

Đây suối thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh hồn tội tình,

Kìa, sông hồng, lại giặt đi, còn chờ chi?

Điệp khúc

Huyết Chiên Con bôi sạch lòng,

Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa?

Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng,

Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

Mới truy cập